เพ็ญสุวรรณ ไพบูลย์, พัฒนโชติ นันทิพัฒน์, สังซา ณรงค์ชัย, โตเหมือน ชิตเขต, กุดวงษา วงษ์กลาง, และ สารการ พงษ์เดช. 2018. “อัตรารอดชีพและลักษณะทางพยาธิวิทยาที่มีผลต่อการรอดชีพของ ผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะที่ 4”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 10 (4):51-63. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/128252.