โตเหมือน ชิตเขต, พัฒนโชติ นันทิพัฒน์, สังซา ณรงค์ชัย, เพ็ญสุวรรณ ไพบูลย์, กุดวงษา วงษ์กลาง, และ สารการ พงษ์เดช. 2018. “ปัจจัยที่มีผลต่อการรอดชีพของผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ส่วนปลายหลังได้รับ การรักษาด้วยการผ่าตัดในโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ประเทศไทย”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 10 (4):39-50. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/128250.