พัฒนโชติ นันทิพัฒน์, สังซา ณรงค์ชัย, รัตนโสภา ดวงใจ, ลามิ สุพจน์, วังนาดิ เนาวรัตน์, กุดวงษา วงษ์กลาง, พงษ์แก้ว อรทัย, เจริญแสน จำรัสลักษณ์, พวงศรีเคน สัจจวรรณฑ์, ตรีสอน กุมาลีพร, คัชรินทร์ ปภัชญา, และ สารการ พงษ์เดช. 2019. “ความชุกและความไวของยาต้านจุลชีพของเชื้อแบคทีเรียฉวยโอกาสที่แยกได้จากสิ่งส่งตรวจของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลร้อยเอ็ด”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 12 (4):19-29. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/126771.