อัจฉริยธรรม มะลิวัลย์, พิชัยณรงค์ ณัฐจาพร, และ วงศ์สวัสดิ์ ปราโมทย์. 2017. “โปรแกรมการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมป้องกันโรคฟันผุของเด็กก่อนวัยเรียน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2 (2):21-28. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/121816.