สุจริตพงษ์ ปิยธิดา, ศุกรเวทย์ศิริ พรนภา, และ เวทีวุฒาจารย์ เกรียงศักดิ์. 2017. “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคเมลิออยโดสิสในผู้ป่วยเมลิออยโดสิส โรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 7 (1):80-86. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/121805.