มั่นกลาง ศิรประภา, และ ภาโนมัย ณิตชาธร. 2017. “พฤติกรรมและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของเยาวชนที่อาศัยอยู่ใน เขตบ้านพักทหารจังหวัดนครราชสีมา”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 7 (1):66-72. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/121802.