สีสันต์ ชนิสรา, ฤทธิรอด ธีระ, และ สกลไชย สุมล. 2017. “การศึกษาเปรียบเทียบการดำเนินงานบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนนกับเทศบาลตำบลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 7 (1):35-41. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/121787.