บุญยะลีพรรณสุวรรณา, แสงสุวรรณเจียมจิต, นิลวรางกูรเกษราวัลณ์, กลั่นกลิ่นอารีวรรณ, แสนไชยสุริยาภัทระ, แพรขาวพรเทพ, คาชัยอมรรัตน์, ไชยสิทธิ์ยุทธชัย, คุ้มกลางวีระวรรณ์, สุภามาสุวิมล, พลพุทธาลัดดา, นิยมนาอุดมรัตน์, ศิริพาณิชย์ศกุนต์กัลยาณี, และ กออิสรานุภาพนิตยา. 2017. “พฤติกรรมสุขภาพของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์วัยแรงงานที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้าน ไวรัสเอชไอวี ณ โรงพยาบาลจังหวัดที่ติดชายแดนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | KKU Journal for Public Health Research 7 (2), 55-64. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/121777.