แสงคำศราวุฒิ, สกุลคูพรพรรณ, และ อรุณเลิศอารีย์จาลอง. 2017. “ความเข้มข้นเชื้อราในอากาศจากสถานที่ฝังกลบมูลฝอยแบบเทกอง กรณีศึกษา: พื้นที่เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | KKU Journal for Public Health Research 7 (2), 38-46. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/121773.