มอญขันธ์ณัฐญากร, เจริญธัญรักษ์เลิศชัย, เขียวอยู่จิราพร, และ แถวโนนงิ้วเกษร. 2017. “ผลการให้ความรู้และปฏิบัติในการควบคุมป้องกันลูกน้ายุงลาย และอัตราการเกิด โรคไข้เลือดออก ต้าบลบ้านเลื่อม อ้าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | KKU Journal for Public Health Research 7 (2), 6-13. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/121170.