กิจธีระวุฒิวงษ์ นิทรา, และ เมฆรุ่งเรืองวงศ์ ศันสนีย์. 2017. “การประเมินความจำเป็นทางสุขภาพ: จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 7 (2):1-5. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/121166.