จันทร์สุข นฤมล, รอดพรม เพ็ญศรี, และ จันทร์สุข ชวนนท์. 2017. “การพัฒนาโปรแกรมกระบวนการกลุ่มช่วยเหลือตนเองต่อคุณภาพชีวิตของ ผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักที่ได้รับเคมีบำบัด”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 7 (3):45-50. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/121151.