เทพเทียนบังอร, ศรีวณิชชากรสุพัตรา, ศุภลักษณ์ศึกษากรพักตร์วิมล, และ ประคองสายภูษิต. 2017. “อุปสรรคต่อการเข้ารับบริการให้คำปรึกษาและการตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวีในกลุ่ม ประชากรหลักที่มีภาวะเปราะบางต่อการติดเชื้อเอชไอวีและประชากรทั่วไป”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | KKU Journal for Public Health Research 7 (3), 34-44. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/121150.