ศรีบุญเรือง พรธิดา, ตลับนิล กระจ่าง, และ ศรีบุญพิมพ์สวย วัลลภา. 2017. “การพัฒนาระบบเฝ้าระวังในชุมชนเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ตำบลปะโค อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 8 (1):60-70. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/121079.