ต่อติด โสภิดา, ลีทองดี สุกัญญา, และ ประสันนาการ สมิต. 2017. “ผลของการใช้ตัวแบบเพื่อเพิ่มการรับรู้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ ไม่พร้อมในวัยเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 8 (1):49-59. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/121076.