แซ่หลี เดชา, เทพเทียน บังอร, และ ศรีวณิชชากร สุพัตรา. 2017. “การจัดการระบบสุขภาพระดับอำเภอเพื่อการพัฒนาคุณภาพของระบบบริการอนามัยแม่และเด็กของอำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี ประเทศไทย”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 8 (1):39-48. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/121069.