จันทร์น้อย มัทรี, ปานศิลา วิรัติ, และ อุดมพร ธีรยุทธ. 2017. “ผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดการบริโภคน้ำอัดลมและขนมขบเคี้ยวของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดนครราชสีมา”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 8 (1):22-30. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/121054.