ภู่สุวรรณ นิติกร, และ สีประโค ปาริตรา. 2017. “การเกิดและการกระจายตัวโรคไข้เลือดออกอำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร กรณีศึกษา 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2552-2556)”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 8 (1):14-21. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/121049.