ตระกูลทวีสุข พีรวัฒน์, สกุลคู พรพรรณ, ไกรสร ภาณุมาศ, และ ชาญวิรัตน์ กนลา. 2017. “ความแตกต่างที่ลงตัวระหว่างอาชีวเวชศาสตร์และสุขศาสตร์อุตสาหกรรม”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 8 (1):1-4. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/121037.