บุญยอแสง วนิดา, และ ศุกรเวทย์ศิริ พรนภา. 2017. “ความชุกและปัจจัยที่สัมพันธ์กับความล่าช้าในการรักษาเกิดจากผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ในแขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว)”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 8 (2):60-67. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/121003.