อารยางกูร กัลยา, และ ศุกรเวทย์ศิริ พรนภา. 2017. “ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะกระดูกพรุนของบุคลากรหญิงใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 8 (2):54-59. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/121002.