ทัศศรี จีรเนาว์, และ จมูศรี สมเสาวนุช. 2017. “กระบวนการพัฒนาศักยภาพของชุมชนเพื่อการป้องกันเอดส์ในจังหวัดสงขลา”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 8 (2):20-26. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/120998.