สิทธิหล่อสุทธิณี, และ ศุกรเวทย์ศิริพรนภา. 2017. “ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความล่าช้าของผู้ป่วยในการรักษา วัณโรคปอดเสมหะพบเชื้อรายใหม่จังหวัดแพร่”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | KKU Journal for Public Health Research 8 (2), 10-19. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/120997.