บุญโญ ภานุวัฒน์, และ ศุกรเวทย์ศิริ พรนภา. 2017. “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการป่วยวัณโรคปอดในผู้ป่วยเบาหวาน จังหวัดยโสธร”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 8 (3):45-53. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/120989.