วงศ์บุตรฐิติมา, แสนไชยสุริยาภัทระ, และ ประจันตะเสนนุชศรา. 2017. “ภาวะโภชนาการและการบริโภคอาหารผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียที่รับการบริการ คลินิกโรคธาลัสซีเมีย โรงพยาบาลขอนแก่น”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | KKU Journal for Public Health Research 8 (4), 22-32. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/120971.