พันธุอามาตย์จันทร์แสง, แสนไชยสุริยาภัทระ, และ จิระพรกุลชนัญญา. 2017. “การปฏิบัติงานควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออกของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในแขวงอุดมไช สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว)”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | KKU Journal for Public Health Research 8 (4), 14-21. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/120969.