สมพานทบานสุขกรแก้ว, แสนไชยสุริยากนกวรรณ, วิดามาลีวิรัก, และ แสนไชยสุริยาภัทระ. 2017. “การพัฒนาระบบคัดกรองธาลัสซีเมีย: รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในประเทศ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | KKU Journal for Public Health Research 9 (2), 46-52. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/120962.