ถ่างกระโทกปราโมทย์, ชาวแขกสิรินาถ, มงคลดีพนิดา, พิณรัตน์พัชรธิดา, และ พวงเพชรเปรมฤทัย. 2017. “พฤติกรรมการบริโภคอาหารเค็มของผู้สูงอายุในเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | KKU Journal for Public Health Research 9 (3-4), 71-78. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/120953.