แก้วสีงาม รัชฎาพร, และ โล่วิรกรณ์ สุวลี. 2018. “ภาวะโภชนาการและพฤติกรรมการฉันภัตตาหารของสามเณรที่ศึกษาในโรงเรยน ี บาลีสาธิตศึกษามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดศรีษะเกษ จังหวัดหนองคาย”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 10 (1):28-37. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/119534.