สุราวรรณ์ วิลาสินี. 2018. “ความชุกของภาวะสมองเสื่อมและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะสมองเสื่อมใน ผู้สูงอายุอําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแก่น”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 10 (2):58-69. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/119531.