สงวนกิตติพันธ์ ปริยากร, และ โล่วิรกรณ์ สุวลี. 2018. “การรับรู้และการบริโภคอาหารคลีนของนักศึกษาปริญญาตรีระหว่าง กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพกับกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 10 (2):9-18. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/119525.