ภูวชินพงศ์ รยาตรี ภูวชินพงศ, โล่วิรกรณ์ สุวลี, และ อุตตมะเวทิน พิษณุ. 2018. “พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีแคลเซียมของนักศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 10 (3):23-31. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/119497.