วรราชวรางคณา, และ นาถะพินธุกาญจนา. 2018. “ความแตกต่างของอากาศตามลักษณะพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | KKU Journal for Public Health Research 4 (3), 1-10. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/118853.