ส่งเสริมนพรัตน์, และ พรหมเทศสุพรรณี. 2018. “บทวิเคราะห์มะเร็งท่อน้ำดี: ความรู้ บทบาทและความท้าทายของนักสาธารณสุข ในการป้ องกันและควบคุมในประเทศไทย”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | KKU Journal for Public Health Research 4 (3), 97-103. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/118852.