แสงเพชร จินต์จุฑา, และ นาถะพินธุ กาญจนา. 2018. “การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดชัยภูมิ”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4 (3):87-96. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/118851.