เรียบร้อย วัชรากร, และ ชายเกลี้ยง สุนิสา. 2018. “การบาดเจ็บซ้ำซากในพนักงานอุตสาหกรรมแกะสลักหิน จังหวัดชลบุรี”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4 (3):11-20. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/118843.