พลไชยบรรจง. 2018. “ทัศนคติต่อการทำงานบริการสุขภาพของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยนครพนม”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | KKU Journal for Public Health Research 4 (2), 59-68. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/118841.