ภาโนมัยณิตชาธร. 2018. “การปรับพฤติกรรมการเข้าเรียนของนักศึกษาโดยการใช้ค่าคะแนน และแรงจูงใจทางบวก”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | KKU Journal for Public Health Research 4 (1), 27-36. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/118828.