เอกสันติธวัชชัย. 2018. “เกมออนไลน์กับเด็กและเยาวชนไทย”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | KKU Journal for Public Health Research 3 (3), 93-100. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/118825.