ฉิมพาลี สวาท, พิชัยณรงค์ ณัฐจาพร, และ สีตกลิน พาณี. 2018. “การพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยแบบมีส่วนร่วม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3 (3):83-92. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/118824.