เสนาทิพย์ศักดิ์สุริยา, และ คงทองวุฒิพงศ์. 2018. “คุณภาพชีวิตและการทำงานของข้าราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | KKU Journal for Public Health Research 3 (3), 75-82. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/118823.