รัตนทิพย์ ศิขิน, โล่วิรกรณ์ สุวลี, และ เกียรติสยมภู สุพรรษา. 2018. “ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องปฏิบัติการกลางคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3 (3):57-64. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/118821.