ชายเกลี้ยงสุนิสา, ศุกรเวทย์ศิริพรนภา, และ มุกตะพันธ์เบญจา. 2018. “การประเมินภาวะเสี่ยงของการปวดไหล่จากการทำงานของบุคลากร ในสำนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | KKU Journal for Public Health Research 3 (1), 1-10. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/118803.