รัตนารักษ์ อัถสิทธ์, อินทรพินทุวัฒน์ มนัสวร, วังแสน กัมปนาท, และ สกุลคู พรพรรณ. 2018. “สถานการณ์การสูญเสียการได้ยินจากการสัมผัสเสียงดังในการประกอบอาชีพ ของประเทศไทยและต่างประเทศ”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 10 (1):1-10. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/118779.