อุดมเดชนฤมล, และ เขียวอยู่จิราพร. 2018. “ความชุกของปัญหาการดื่มสุราและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในผู้ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมของ อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | KKU Journal for Public Health Research 9 (1), 67-74. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/118775.