อันทัสลุปน่า, เทพเทียนบังอร, และ จูเจริญประภาพรรณ. 2018. “การศึกษาตัวแปรที่สัมพันธ์กับการสูบบุหรี่ในกลุ่มผู้หญิงวัยผู้ใหญ่ตอนต้น อายุระหว่าง 18-24 ปี”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | KKU Journal for Public Health Research 9 (1), 57-66. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/118773.