ขัดธะสีมานเรศฤทธิ์, และ กิจธีระวุฒิวงษ์นิทรา. 2018. “การประเมินการดูแลโรคเรื้อรังของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | KKU Journal for Public Health Research 9 (1), 48-56. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/118772.