สีดาสุภารัตน์, และ ไตรทิพย์สมบัติจารุวรรณ. 2018. “ผลของโปรแกรมสุขศึกษาต่อการควบคุมระดับความดันโลหิตในกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง ตำบลโคกสนวนอำเภอชำนิจังหวัดบุรีรัมย์”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | KKU Journal for Public Health Research 9 (1), 40-47. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/118770.