ทองเกียวกนกวรรณ, ศิริวงศ์น้องนุช, เนียมวงษ์จุฑาพร, และ แจ่มผลอำพร. 2018. “ปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้ การเข้าใจและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลฉลากโภชนาการแบบ GDA (Guideline Daily Amounts) บนผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวของนิสิตระดับปริญญาตร”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | KKU Journal for Public Health Research 9 (1), 29-39. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/118768.