อายุวัฒน์ดุษฎี, บำรุงญาติอุดมลักษณ์, และ สอนหมั่นขวัญนคร. 2018. “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานตามนโยบายมหาวิทยาลัยแห่งความสุข (องค์กรแห่งความสุข) ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | KKU Journal for Public Health Research 9 (1), 21-28. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/118766.